ТЕСТВАНЕ ЗА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Тестването за психоактивни вещества обхваща две основни направления:

Резултатът, който получаваме от теста за психоактивни вещества може да промени нечий живот, може да породи съмнения, може да прекрати доверието в семейството и разбира се може да доведе до юридически проблеми, в т.ч. и лишаване от свобода. Затова с качеството на тестовете за психоактивни вещества компромис НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРАВИ!

1. Тестване за съмнителни субстанции - прахове, листа, растения, таблети, смоли

За тестване на съмнителни субстанции, психоактивни вещества и прекурсори Фромвулеви от работи от 2011 г. с полевите тестове на M.M.C. International, Нидерландия, като сме техни ексклузивни дистрибутори.


Пълна номенклатура на полевите тестове на M.M.C. International, Нидерландия.


Тук даваме таблица, която показва взаимната заменяемост на различните тестове и производители. Кликнете за отваряне или мишка/десен бутон за Save as...

Таблица за взаимозаменяемост на тестовете от различните производители

2. Тестване на биологични материали (урина, слюнка)

За тестване на урина ние избрахме да работим с Drugtest® - ulti med®,Германия. За тестване на психоактивни вещества в слюнка работим със САЛИВАТЕСТ® -ulti med®,Германия.

Изключително важно е резултатът от тестването за психоактивни вещества да бъде достоверен. Тестовете, с които работим са едни от най-надеждните и качествени тестове, произвеждани в Европа и САЩ и затова ние ги препоръчваме на българския лекар и/или родител.

Колеги, не забравяйте, че уринните и слюнчените тестова са скринингови, предварителни тестове. За да получим 100% достоверен резултат е необходимо да се направи анализ с други химични методи, например газова хроматография с масспектрометрия.

 

www.free-counter-plus.com