Връщане към предищната страница...

Проблемът Chlamydia

Хламидиите са Грам отрицателни бактерии с уникална биология. Те представляват голям интерес за хуманната и ветеринарната медицина поради широкото им разпространение и множеството заболявания, които предизвикват.

Те се класифицират в ред Chlamydiales, които съдържа едно единствено семейство Chlamydiaceae и род Chlamydia. Познати са четири вида Chlamydia: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci , Chlamydia pneumoniae  и наскоро откритата Chlamydia pecorum.

Уникалното в биологията на хламидиите е, че те трябва задължително да се развиват в живи клетки и имат много ограничен анаболен капацитет.         Поради тази им особеност те не могат да се изолират в безклетъчни култури, което много затруднява диагнозата на хламидната инфекция.

В клетките хламидиите се развиват и размножават в специални, свързани с мембраната цитоплазмени включвания. Тези бактерии съдържат ДНК, РНК и са чувствителни на някои антибиотици от тетрациклиновата и еритрановата група. Те имат клетъчна мембрана, която е изградена от два основни антигенни протеина. Единият е видово специфичен, а другият, който представлява липополизахарид (ЛПЗ), е родово специфичен и се съдържа във всички видове хламидии.  Наличието на тези антигени позволява разработването на антигенни тестове за диагноза, насочени срещу единия или и двата антигена. 

Хламидиите причиняват множество болести при животните и човека. Chlamydia trachomatis засяга само човека и мишките. Много по-голям е обхвата на Chlamydia psyttaci – членестоноги, мекотели, 130 вида птици и множество бозайници.Всъщност, това е най-разпространената група патогенни организми на Земята. 

Chlamydia trachomatis причинява при жените заболявания на половата система – най-често ендоцервицит и салпингит. Ако остане нелекувана, тази инфекция може да доведе до стерилитет или хронична тазововъзпалителна болест, протичащаща с хронична болка и менструални нарушения. Най-опасното усложнение на хроничната тазововъзпалителна болест е извънматочната бременност, която може да доведе и до смъртен изход и налага спешна консултация и своевременно лечение от специалист. Друго заболяване е перихепатититът.

При мъжете се засяга пикочно-половата система под формата на негонококов уретрит, който може да доведе до епидидимит.

И при двата пола голям процент от засегнатите са без симптоми, съответно не търсят помощ и не получават лечение. Това не значи обаче, че не предават болестта на своите полови партньори. Това всъщност е и причината за широкото разпространение на хламидната инфекция – безсимптомните носители, които са нейният резервоар.

Chlamydia trachomatis може да се предаде от майката на плода по време на раждането и да доведе до конюнктивит и пневмония, която е много опасна в тази възраст.

Chlamydia trachomatis е най-честата причина за придобита слепота в света. Тя е голям проблем за развиващите се страни.

Някои щамове на Chlamydia trachomatis причиняват лимфогранулома венереум, която също е полово предавана болест. Тя е особено разпространена в развиващите се страни, но за щастие, не представлява проблем в България.

Chlamydia pneumoniae, както личи от името, причинява белодробна инфекция, но това, което е по-важно е,че напоследък се натрупаха много факти, които потвърждават нейната роля в заболявания на сърдечно-съдовата система, особено при атеросклерозата и при увреждания на клапния апарат на сърцето.

Хламидийте са в основата и на синдрома на Райтер, който засяга уретрата, ставите и очите.

Chlamydia psyttaci причинява при хората пситикозата, която също е потенциално опасна болест.

При преживните животни Chlamydia psyttaci причинява пневмония, артрит, конюнктивит, енцефалит, аборти и стерилитет, ентерит и безсимптомно носителство. През 1999 година британското правителство дори препоръчва на бременните жени да избягват контактите с овцете през периода от средата на Февруари до Май,  за да не се заразят от раждащите овце. Широко е засягането на домашните и декоративни птици – хронични чревни и респираторни инфекции, синдром на внезапна смърт, рецидивиращи инфекции, редуващи се с периоди на ремисия. Безсимптомното носителство е опасно, защото бактерият се отделя с изпражненията, заразявайки нови гостоприемници – както животни, така и хора.

Chlamydia pecorum причинява болести при едрия рогат добитък и овцете.

Това широко разпространение и болестите, които причинява, определя нуждата от своевременно диагностициране на хламидиалната инфекция. Доскоро тази диагноза се поставяше трудно, като се използваха скъпи и трудоемки методи, изискващи сложна апаратура и обучен персонал. Материалът се транспортираше до специализираните лаборатории, което допълнително оскъпяваше и забавяше диагнозата и отлагаше започването на антибиотично лечение. Такъв метод е изолирането на бактерия в култура, която все още се счита за “златният стандарт”. Неговите недостатъци са, че поради описаните по-горе особености в метаболизма на хламидиите, те могат да се изолират само в клетъчна култура или ембрион ,което е трудоемко, скъпо и изисква опитен персонал. Въпреки че се смята за  “златният стандарт” и този метод не е 100% чувствителен, тъй-като е задължително наличието на жизнеспособни микроорганизми. При сравнение с някои по-нови методи, чувствителността му е около 85%.

Серологичните методи се интерпретират трудно, тъй като не разграничават със сигурност настоящо заболяване от контакт в миналото.Във всички съвременни ръководства се отрича тяхната роля в диагнозата на хламидната инфекция. Единственото изключение е при лимфогранулома венереум и неонаталната пневмония. Те са индиректни методи, което означава, че доказват не хламидния антиген, а антителата, които организма е изработил срещу него.

Другите съвременни методи са директните, при които се доказва хламидния антиген. Те са в основата на съвременната диагностика на тази инфекция.

Първата група от тях са имуноензимните (ELISA) методи. Те доказват както антигени, специфични за определен вид хламидия, така и характерни за целия род. Тези, които са родовоспецифични, могат да се използват и за хора и за животни.

Тези методи са сравнително евтини и със задоволителни чувствителност и прогностично стойност. Резултата се получава в рамките на 30 минути до 3 - 4 часа в зависимост от конкретния тест.Техните  чувствителност и прогностична стойност са по-ниски от клетъчните култури. За да се повишат, трябва да се прави т.нар. проба с блокирани антитела при положителните проби, което оскъпява метода. Основен проблем представлява кръстосаната реактивност с други бактериални антигени, което води до немалък процент фалшиво-положителни резултати. 

Друга група методи са имунофлуоресцентните. Те изискват обучен персонал и скъпо струващ фазово-контрастен микроскоп.Чувствителността им, сравнена с клетъчно-културелния метод е между 50 и 77% в зависимост от антителата, които се използват. И при тях представлява проблем описаната по-горе кръстосана реактивност с антигени на други микроорганизми.

Най-съвременната група методи доказват части от генетичния материал на хламидиите – ДНК или РНК . Те изискват много скъпа апаратура, специални условия – стерилност и изключително внимание при извършване на теста, за да не се замърси пробата с друг генетичен материал. Те са икономически изгодни само при извършване на голям брой тестове. Те са точни, с много добра чувствителност и прогностична стойност и най-вероятно ще изместят клетъчнокултурелния метод като златен стандарт.

От всичко казано досега става ясно, че за да се разреши успешно "Проблемът Хламидия", за практиката са нужни тестове за диагноза, които са точни, лесни за изпълнение и подходящи както за амбулаторната, така и болничната практика. Доколкото съвременното лечение води до над 90% излекуване на пациентите, то ключът към успеха в борбата с хламидиалната инфекция е именно създаването на такива тестове.  

Един такъв тест е 

Clearview Chlamydia MF

Какво представлява той ? Това е директен тест- открива хламиден антиген и то характерен за всички хламидии – т.е. може да се използва и за хора и за животни. Той използва антитела срещу родово специфичния ЛПЗ антиген .Те са свързани с латексови частички. При наличие на хламиден антиген се образува комплекс антиген-антитяло, който се визуализира в специално прозорче за отчитане на резултата като ясна синя ивица. Тестът има и вграден контрол  - латекс-белязаните контролни антитела се придвижват до специален контролен прозорец. При правилно функциониране на теста там също се формира синя ивица.

Резултатът не се интерпретира – той е да или не.

За разлика от други тестове, при него антигена се екстрахира  чрез нагряване в присъствието на специален реактив, което повишава диагностичната акуратност. Чувствителноста му при жени (използва се ендоцервикален материал ) е 93,8%, специфичноста - 99,8%, положителната прогностична стойност 98,3% , а отрицателната прогностична стойност - 99,2%. Много важно при хламидиозата е да се диагностицира инфекцията и при половия партньор. Clearview Chlamydia F/M. може да се използва и при мъже, като открива хламидиалния антиген в урината. Чувствителността му в този случай е 77,8%, специфичността - 97,5%, положителната прогностична стойност - 86,6%, а отрицателната прогностична стойност - 95,4%. 

Той не налага обучен персонал и специална апаратура. 

Много подходящ е за частно практикуващи лекари поради своето удобство и простота, без да отстъпва в чувствителност и прогностична стойност на другите методи, с изключение на ДНК/РНК амплификацията, но тя е много скъп и сложен метод. Голямо предимство е, че може да се даде резултата и да се започне лечението в рамките на едно посещение, нещо което е невъзможно при повечето от другите методи.

Връщане към предищната страница...