Връщане в предишната страница ...

Проблемът Chlamydia във ветеринарната медицина

Д-р Томов, ветеринарен лекар

Хламидиите са Грам отрицателни бактерии с уникална биология. Те представляват голям интерес за хуманната и ветеринарната медицина поради широкото им разпространение и множеството заболявания, които предизвикват.

Те се класифицират в ред Chlamydiales, които съдържа едно семейство Chlamydiaceae и род Chlamydia. Познати са четири вида Chlamydia: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci , Chlamydia pneumoniae  и Chlamydia pecorum.

Уникалното в биологията на хламидиите е, че те  задължително се развиват в живи клетки и имат много ограничен анаболен капацитет. Поради това те не могат да се изолират в безклетъчни култури, което много затруднява диагнозата на хламидната инфекция.

В клетките хламидиите се развиват и размножават в специални цитоплазмени включвания. Тези бактерии съдържат ДНК, РНК и са чувствителни към антибиотици от тетрациклиновата и еритрановата група. Те имат клетъчна мембрана, която е изградена от два основни антигенни протеина. Единият е видово специфичен, а другият, който представлява липополизахарид (ЛПЗ), е родово специфичен и се съдържа във всички видове хламидии.  Наличието на тези антигени позволява разработването на антигенни тестове за диагноза. 

Хламидиите причиняват множество болести при животните и човека. Chlamydia trachomatis засяга само човека и мишките. Много по-голям е обхвата на Chlamydia psyttaci – членестоноги, мекотели, 130 вида птици и множество бозайници. Всъщност, това е най-разпространената група патогенни организми на Земята. 

При преживните животни Chlamydia psyttaci причинява пневмония, артрит, конюнктивит, енцефалит, аборти и стерилитет, ентерит и безсимптомно носителство. При изследване от 1996 в Чешката република чрез директна имунофлуоресценция са открити хламидии в 29,1% от юниците в 7 стада с повишена честота на генитални инфекции. Със същия метод са открити хламидии  в 14,3% от еякулат на бикове, 3,4% от конски и в 9,1% от свински семенен материал. Наличието на хламидии е свързано с влошаване на качествата на еякулатите - намалена подвижност и брой на живите сперматозоиди и увеличен процент на увредените сперматозоиди. Поради голямото разпространение на хламидиите сред овцете, през 1999 година британското правителство препоръчва на бременните жени да избягват контактите с овчите стада през периода от средата на Февруари до Май,  за да не се заразят от раждащите овце. Широко е засягането на домашните и декоративни птици – хронични чревни и респираторни инфекции, синдром на внезапна смърт, рецидивиращи инфекции, редуващи се с периоди на ремисия. Безсимптомното носителство е опасно, защото бактерият се отделя с изпражненията, заразявайки нови гостоприемници – както животни, така и хора.

Chlamydia pecorum причинява болести при едрия рогат добитък и овцете.

Това широко разпространение и болестите, които причинява, определя нуждата от своевременно диагностициране на хламидиалната инфекция. Доскоро тази диагноза се поставяше трудно, като се използваха скъпи и трудоемки методи, изискващи сложна апаратура и обучен персонал. Материалът се транспортираше до специализираните лаборатории, което допълнително оскъпяваше и забавяше диагнозата и отлагаше започването на антибиотично лечение. Такъв метод е изолирането на бактерия в култура, което все още се счита за “златният стандарт”. Неговите недостатъци са, че поради описаните особености в метаболизма на хламидиите, те могат да се изолират само в клетъчна култура или ембрион ,което е трудоемко, скъпо и изисква опитен персонал. Въпреки че се смята за  “златният стандарт” и този метод не е 100% чувствителен.

Другите видове тестове са два основни вида - индиректни и директни.

Индиректните тестове откриват не самите хламидии или части от тях, а отговора на организма срещу тях - изработените антитела. Те се наричат серологични тестове.

Серологичните методи се интерпретират трудно, тъй като не разграничават със сигурност настоящо заболяване от контакт в миналото. Имат и друг недостатък - има немалко случаи, като  при животните, така и при човека, когато не се откриват антитела при наличието на хламидна инфекция. Ето защо, индиректните, серологични методи са отхвърлени във съвременните ръководства по хуманна медицина и намират все по-ограничено приложение във ветеринарната медицина. Още повече, че тяхната чувствителност, специфичност и положителна и отрицателна прогностична стойност не са особено добри. Например, в едно изследване на 250 крави с хламидиална инфекция тези стойности са : чувствителност 73%, специфичност - едва 35%, положителна прогностична стойност 71% и отрицателна прогностична стойност 37% . 

Макро- и микроскопското изследване на феталните мембрани (в комбинация с неспецифично или флуоресцентно оцветяване)  притежава недостатъците на клетъчно-културелния метод  ( специализирана апаратура и квалифициран персонал ), без да изисква наличието на жизнеспособни хламидии.

При директни методи се открива самият микроорганизъм или по-точно - части от него, наречени антигени.

Такива методи има разработени за нуждите на хуманната медицина. Повечето от тях са насочени към видово специфични антигени и са неприложими във ветеринарната медицина, тъй като доказват антигена на Chlamydia trachomatis, а при животните преобладава  Chlamydia psyttaci.

Тестовете, които доказват родово специфичния ЛПЗ антиген са подходящи за използване при животни. Такива са например имуноензимните тестове Chlamydiazyme, TestPak Chlamydia, IDEA и SureCell. . При сравнение с клетъчнокултурелния метод, Chlamydiazyme показва при вагинални намазки чувствителност  84% и специфичност 83%. Авторите установяват, че вероятността този тест да открие  Chlamydia psyttaci е около 100 пъти по-малка от културелния метод. Те установяват и кръстосана реактивност с грам-отрицателни бактерии като Escherichia coli и Salmonela , водеща до фалшиво положителни. Различни резултати се получени при сравнение на IDEA с клетъчни култури. Те зависят от вида на изследвания материал и варират за чувствителността от 84% до 52%. Както и при другия тест, кръстосаната реактивност с други грам-отрицателни бактерии е сериозен проблем. 

От всичко казано досега става ясно, че за ветеринарната практика са много необходими методи за диагноза на хламидиалната инфекция, които са лесни и удобни за изпълнение, дават резултат в рамките на минути, но същевременно са сравними по чувствителност и специфичност с описаните лабораторни методи.

Един  такъв тест е произведеният от Unipath Ltd., Англия имунохроматографски тест Clearview Chlamydia MF . Той използва антитела срещу родово специфичния ЛПЗ антиген . При наличие на хламиден антиген се образува комплекс антиген-антитяло, който се визуализира като ясна синя ивица.

Този тест е изпитван при домашни животни и дори при коали. Сравнението с макро-, микроскопско изследване и клетъчно културелен метод потвърждава отличните качества на теста. Съпоставен  със “златния стандарт” Clearview Chlamydia MF има чувствителност 96.3%, специфичност 94,1%, положителна прогностична стойност 92,9% и отрицателна прогностична стойност 97%. Не се открива кръстосана реакция с антигени на други грам-отрицателни бактерии.

В заключение, хламидиите са най-разпространените патогенни бактерии на нашата планета. Те причиняват множество болести при човека и животните, което определя голямото им значение за хуманната и ветеринарната медицина. Точната и бърза диагноза е задължително условие за своевременно започване на лечението. Появата на пазара на експресни тестове с достатъчна информативност, като например Clearview Chlamydia MF, е значителен напредък  в борбата с хламидната инфекция.

Тестът е лесен и удобен, резултатът е готов за 30 минути и не налага интерпретация. Няма нужда от обучен персонал или сложна апаратура. Може да се извърши в стопанството или в домашни условия.

horizontal rule

Повече информация можете да получите на телефон 02/ 943 3167, факс 02/ 943 3518

Copyright У  2000 Fromvoulevs Ltd.

Връщане в предишната страница ...